spreds.pro šŸ‡§šŸ‡Ŗ

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het ā€œBeleidā€) zal regelmatig herzien en bijgewerkt worden om aan de nieuwste technologieĆ«n, marktpraktijken en behoeften van onze klanten aangepast te worden. De meest recente versie is beschikbaar op deze Website.

Spreds waakt over de naleving van de Europese en Belgische databeschermingsregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en elke andere wetgeving waarmee deze worden aangepast. U kunt verdere informatie betreffende de bescherming van gegevens vinden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .

Ā 

Dit Beleid heeft als doel uit te leggen hoe Spreds persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en bewaart, betreffende de houders van (een) account(s) op de Website en elke fysieke persoon die contact heeft met Spreds, waaronder (potentiĆ«le) klanten en in het algemeen, elke fysieke persoon die de websitesĀ spreds.com and spreds.pro (de ā€œWebsiteā€) bezoekt. Dit Beleid wil u helpen om de praktijken van Spreds omtrent het beschermen van persoonlijke gegevens te begrijpen, en om u te helpen geĆÆnformeerde keuzes te kunnen maken wanneer u gebruik maakt van deze Website of onze diensten.

Dit Beleid is van toepassing op de diensten van Spreds en op de Website.

Enkele sleutelconcepten

Dit Beleid biedt informatie omtrent de ā€œverwerkingā€ van ā€œpersoonlijke gegevensā€ door de ā€œverwerkingsverantwoordelijkeā€.

Een ā€œpersoonlijk gegevenā€ is elke informatie betreffend een fysieke persoon, geĆÆdentificeerd of identificeerbaar. Het kan gaan om een achternaam, voornaam, telefoonnummer, maar ook een foto, een patroon van websitegebruik, etc., zo lang de informatie betrekking heeft op een fysieke persoon.

Een ā€œverwerkingā€ is elke handeling betreffend een persoonlijk gegeven. De verwerking houdt, onder andere, in: alle aspecten omtrent het verzamelen, de registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of modificatie, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie via overdracht, verspreiding of andere manier van terbeschikkingstelling, het samenbrengen van of leggen van verbanden tussen, het beperken, verwijderen of vernietigen van dit gegeven.

De ā€œverwerkingsverantwoordelijkeā€ is de persoon of entiteit die de doeleinden en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens vaststelt.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is Spreds NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 837.496.614, met maatschappelijke zetel gelegen is te KoloniĆ«nstraatĀ 11, 1000 Brussel, BelgiĆ«.

Welke persoonlijke gegevens behandelen wij?

Wanneer u de Website bezoekt, kunnen de persoonlijke gegevens die Spreds verzamelt en behandelt bestaan uit: ofwel informatie die u direct en vrijwillig aan ons verschaft, bijvoorbeeld contactgegevens die u ons verschaft bij het invullen van een formulier, ofwel gegevens die automatisch verzameld worden tijdens uw gebruik van de Website (IP-adres, sessies op de website,ā€¦).

Indien u ervoor kiest om een account aan te maken, dan zullen andere persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Spreds. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, emailadres, ā€¦), gegevens met betrekking tot uw identiteit of persoonlijke situatie (achternaam, voornaam, ā€¦), gegevens met betrekking tot uw account en tot de transacties die worden uitgevoerd op uw account, of andere gegevens verbonden aan het gebruik van de Website.

Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de gezondheid, culturele of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of geloofsovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond of seksualiteit, noch gegevens betreffend strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Wanneer verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden:

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken?

Over het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens:

Wanneer de verwerking van gegevens wordt verantwoord op basis van het navolgen van een wettelijk of bestuursrechtelijke bepaling, het uitvoeren van een contract of van precontractuele maatregelen die u heeft aangevraagd, dan is het nodig dat u ons een bepaalde hoeveelheid informatie over uzelf verschaft. U kunt natuurlijk weigeren om ons deze informatie te communiceren, maar in dit geval zult u niet van al onze diensten kunnen profiteren.

Wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen

Spreds is wettelijke verplicht om uw gegevens onder talrijke omstandigheden te verwerken. Spreds is bijvoorbeeld verplicht, in de hoedanigheid van entiteit onderworpen aan de regelgeving omtrent de preventie van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme, om bepaalde gegevens van u te verkrijgen, verifiƫren en bewaren. Spreds kan ook ertoe worden gebracht om uw gegevens te verwerken om aan legitieme eisen van Belgische of buitenlandse overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, prudentiƫle toezichthouders of fiscale autoriteiten te voldoen. Bepaalde regelingen vereisen ook het bewaren van de gegevens gedurende een wettelijke bewaringstermijn.

Het sluiten van het contract of nemen van precontractuele stappen

Wanneer u een account wenst aan te maken, zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u in staat te stellen het contract te sluiten als ook te profiteren van alle functies en diensten die zijn voorbehouden aan onze account houders.

Gerechtvaardigde belangen

Als onderneming heeft Spreds een gerechtvaardigd belang om u te kunnen informeren over de producten of diensten die het biedt of promoot. Evenzo heeft het een gerechtvaardigd belang in het kunnen overdragen van de persoonlijke gegevens van zijn account houders, om aantrekkelijker te zijn voor ondernemingen, zodat deze zelf contact kunnen opnemen met de account houders om hen te informeren over hun producten of diensten. In deze context kunnen wij ertoe geleid worden om gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens of om deze over te dragen, en in het bijzonder uw contactgegevens, om te zorgen dat u commerciƫle mededelingen ontvangt. In dergelijk geval letten wij erop een balans te behouden tussen deze gerechtvaardigde belangen en het respect van uw rechten, in het bijzonder uw recht op de bescherming van uw privacy.

Concreet betekent dit dat u gecontacteerd kan worden onder de volgende omstandigheden:

In het kader van deze prospectie kunnen wij contact met u opnemen via traditionele communicatiemiddelen, zoals via de telefoon of gewone post. Wij zullen deze traditionele communicatiemiddelen alleen gebruiken indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw commerciƫle gegevens voor direct marketing doeleinden, zoals hieronder beschreven.

Wij kunnen ook contact met u opnemen via email of sms, zolang als u heeft aangegeven hiervoor uw toestemming te geven.

In dit kader kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor:

Toestemming

Onder bepaalde omstandigheden vereist de wet dat wij uw specifieke toestemming verkrijgen alvorens u publicitaire mededelingen via de telefoon, sms of email verzenden. In dit geval zullen wij uw gegevens niet verwerken voor dit doel totdat wij uw toestemming hebben verkregen.

Cookiesbeleid

Wij maken gebruik van cookies (kleine bestanden van gegevens die op uw computer worden opgeslagen) op deze Website om de prestaties van de Website te verbeteren, deze toe te staan uw voorkeuren te onthouden en om u informatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant of handig is voor u.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de manieren om ze te deactiveren, nodigen wij u uit om het Spreds cookie beleid te consulteren.

Wie ontvangt de persoonlijke gegevens die wij verzamelen?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geraadpleegd door leden van ons personeel die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

In bepaalde gevallen kunnen persoonlijke gegevens ook overgedragen worden aan andere personen of entiteiten, in het bijzonder:

Voor welke periode worden de gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden voor een periode bewaard die werd vastgesteld met het oog op het doel van de verwerking van de gegevens en wettelijke verplichtingen. Uw persoonlijke gegevens kunnen eerder worden verwijderd, indien u gebruik maakt van het recht op verwijdering, hieronder beschreven.

In het algemeen worden uw gegevens als volgt bewaard: (i) wat betreft de account houders, gedurende de gehele duur van de relatie met Spreds, en voor de wettelijke en fiscale bewaartermijnen (d.w.z. de periode die begint zodra uw relatie met Spreds is beƫindigd) die door de regelgeving worden opgelegd en (ii) wat betreft andere personen, voor een maximale periode van 5 jaar vanaf het laatste contact met de betreffende persoon.

Na deze periodes worden de gegevens ofwel geanonimiseerd, ofwel verwijderd.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Recht van toegang en rectificatie

Uw heeft een recht op toegang tot persoonlijke gegevens die u betreffen. Spreds kan u met name van het volgende voorzien:

Indien u opmerkt dat uw gegevens onjuist of incompleet zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren.

Het recht om uw gegevens te laten wissen

In bepaalde specifieke gevallen staat de wetgeving u toe om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Dit is met name het geval wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben (bijvoorbeeld omdat u ons uw contactinformatie heeft gegeven met als doel het participeren in een evenement wat afgelopen is), indien de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming rust en u besluit om deze in te trekken, of indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw gegevens en er, vanuit onze kant, geen gerechtvaardigde redenen bestaan die zwaarder wegen dan de uwe.

Spreds zal desondanks uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren wanneer deze nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van diens rechten voor de rechter of wanneer deze nodig zijn voor het naleven door Spreds van diens wettelijke verplichtingen. Zo zal Spreds zich moeten houden aan de bewaartermijnen welke door de relevante wetgevingen zijn vastgelegd, met name wanneer de gegevens betrekking hebben op transacties die u heeft uitgevoerd of zijn verzameld in het kader van onze verplichtingen omtrent de strijd tegen witwaspraktijken of het financieren van terrorisme.

Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

Dit particuliere recht op bezwaar staat u toe om van ons een tijdelijke vergrendeling van uw gegevens te vragen, in specifieke gevallen die door de regelgeving zijn vastgelegd: Spreds zal uw gegevens gedurende een vastgelegde periode niet verder kunnen verwerken.

Deze vergrendeling kan worden gevraagd:

Indien u gebruik gemaakt heeft van dit recht, dan zullen wij uw gegevens kunnen bewaren maar wij zullen geen verdere verwerking van uw gegevens kunnen uitvoeren behalve met uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten (of die van een andere persoon).

Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens

Op grond van dit recht kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u of direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer dit technisch gezien mogelijk lijkt te zijn voor Spreds. Dit recht betreft alleen de gegevens die u zelf aan Spreds heeft verschaft en die onderworpen zijn aan een geautomatiseerde verwerking, op basis van het contract of op basis van uw toestemming.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u op elk moment het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal de legaliteit van de verwerking niet in twijfel trekken, welke gedurende de periode voorgaande aan het intrekken van uw toestemming is uitgevoerd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken, zonder rechtvaardiging en zonder kosten, tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectie. In dit geval zullen uw gegevens niet langer gebruikt worden voor dit doel.

Ook heeft u het recht om bezwaar te maken, om redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie, tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Echter, uw vraag zal niet ingewilligd worden indien ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan het uwe, of indien de verwerking van uw gegevens vereist is voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van onze rechten voor de rechter.

Met wie moet u contact opnemen om uw rechten uit te oefenen?

U kunt uw hierboven genoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:

De account houders kunnen eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor direct marketing-doeleinden door ons te contacteren per email.

Tot wie moet u zich wenden in het geval van conflicten?

In het geval van een conflict omtrent het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
www.dataprotectionauthority.be